top of page

ทีมผู้สอน

ธารียา เทศะกรณ์ ขำค้า

ธารียา เทศะกรณ์ ขำค้า

ผู้อำนวยการและครู ผ่านการอบรมหลักสูตร ครูมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย

วชิรปราณี ชูรัตน์

วชิรปราณี ชูรัตน์

ครูอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประสบการณ์การสอนรวม 12 ปี ด้านหลักสูตร ทางเลือก Active Learning PBL และจิตศึกษา

รัตนา ขวัญสง

รัตนา ขวัญสง

ครูปฐมวัยและหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ประสบการณ์การสอน Active Learning 5 ปี

รัชนีกร วงศ์ลคร

รัชนีกร วงศ์ลคร

ครูปฐมวัย ประสบการณ์การสอนรวม 4 ปี (สอน Active Learning 3 ปี)

bottom of page