top of page

โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต

เติบโตและเรียนรู้อย่างมีความสุข

สถานศึกษาทางเลือก ที่มุ่งปลูกฝังความเป็นผู้เรียน และเป็นผู้รักการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) มีอิสรภาพในการนำการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) และฝึกปฏิบัติจริง (Active Learning) ด้วยประสบการณ์อิงชีวิตประจำวันและอิงธรรมชาติที่หลากหลาย ที่มุ่งสร้างความตระหนักและ จิตสำนึกรักตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

LINE_ALBUM_211204_32.jpg
LINE_ALBUM_220718.jpg

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 เปิดสอนหลักสูตรปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 - 3 หรือ อายุ 3 - 6 ปี ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กและเรียนแบบคละอายุ ซึ่งตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะชีวิตและทักษะสังคมที่แท้จริงให้กับเด็กในวัยปฐมวัยอย่างเข้มข้น

หลักสูตรการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ผ่านหมวดสาระชีวิตประจำวัน ประสาทสัมผัส คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมโค๊ดดิ้งแบบถอดปลั๊ก ศิลปะ และพละศึกษา

แนวทางการเรียนรู้ที่สำคัญ

พี่และน้อง_190829_0002.jpg

Mixed-Age Environment

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เสริมสร้างอิสรภาพในการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนคละอายุ 3 - 6 ปี

LINE_ALBUM_220718_5_edited.jpg

Nature-Based Education

สัมผัสกับธรรมชาติสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความผูกพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงลดภาวะสมาธิสั้น โดยมีคติว่า “เลอะแล้วล้างได้” รอยเปื้อนบนชุดนักเรียน รองเท้า มือ ขา และร่างกาย จากการสัมผัส ดิน ทราย โคลน หญ้า จึงนับเป็นความภาคภูมิใจ ว่าผู้เรียนได้ทำ สัมผัส ลอง เล่น และอยู่กับธรรมชาติ

104162.jpg

Self-Directed &
Hands On Learning

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และปฏิบัติซ้ำ เพื่อเกิดความชำนาญและความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งเรียนรู้โดย

ผู้เรียนนำตนเอง มีอิสรภาพ และ

เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ของตนเอง

LINE_ALBUM_220718_3.jpg

Unplugged Coding

เขียนโค้ดผ่านการเล่น โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็น

ผู้สร้างสรรค์มากกว่าเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยี นับว่าเป็นจุดสำคัญต่อการเติบโนในยุคดิจิตอล โดยการสอนเน้นเนื้อหาและขั้นตอนที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน พัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ การเข้าสังคม เข้าใจอารมณ์ตัวเอง และการตัดสินใจ

bottom of page