top of page

ร่วมสร้างสันติภาพในสังคม


ในแต่ละปี คุณครูจะนำเด็กๆ เรียนรู้เรื่อง "สันติภาพและความหลาหหลายทางสังคม" ซึ่งเราจะพูดคุยกันถึง ความหมาย และ ความสำคัญ ของสันติภาพในสังคม ตลอดจนถึงการร่วมเป็นสมาชิกสังคมที่ดี สร้างสังคมแห่งความสุข นอกจากจะได้สำรวจอารมณ์ ความรู้สึก ของเด็กๆ แต่ละคนแล้ว เด็กๆ ยังได้รู้จัก โต๊ะสันติภาพ หรือ Peace Table ที่ทำให้พวกเขาจะมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสงบ สร้างสัมพันธภาพอันดีงามกับเพื่อนๆ อีกด้วย
Opmerkingen


bottom of page