top of page

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2566โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต ได้จัดทำรายงายการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย หรือ Self Assessment Report (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผลการดำเนินการดังนี้


ด้านที่ 1: คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100

ด้านที่ 2: กระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม 5 / 5

ด้านที่ 3: กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
Comments


bottom of page