top of page

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565

Updated: Jul 7, 2023
โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต ได้จัดทำรายงายการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย หรือ Self Assessment Report (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ ด้านที่ 1: คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98.68

ด้านที่ 2: กระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม 4.67 / 5

ด้านที่ 3: กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100

Comments


bottom of page