top of page

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต ได้จัดทำรายงายการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย หรือ Self Assessment Report (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ ด้านที่ 1: คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 96.59

ด้านที่ 2: กระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม 4.67 / 5

ด้านที่ 3: กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91.67Comments


bottom of page