top of page

กิจกรรม "เปิดบ้าน" ประจำปีการศึกษา 2565


เพื่อเป็นการประมวลผลการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดช่วงเทอม 1 ของแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนฯ จึงจัดกิจกรรม "เปิดบ้าน" หรือ Open House โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งกิจกรรมเป็นรูปแบบงานนิทรรศการศิลปะ ที่ใช้ทักษะและเทคนิคหลากหลาย อีกทั้งยังผสมผสานการเรียนรู้เรื่องทวีป สิ่งมีชีวิต และวัฒนธรรมรอบโลกอีกด้วยHozzászólások


bottom of page