top of page

กิจกรรม Student-Led Conferences


โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม Student-Led Conferences เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 โดยนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดกิจกรรมหนึ่ง ของการเรียนรู้ภายในโรงเรียนของเรา เพราะเป็นการประมวลผลการเรียนรู้ตลอดปี โดยนักเรียนเป็นผู้ทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง วางแผนการนำเสนอผู้ปกครอง จัดเตรียมผลงานและสื่อการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจและภูมิใจ ตลอดจนนำเสนอให้ผู้ปกครองด้วยตนเอง โดยคุณครูมีบทบาทในการสนับสนุนและแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ


การประชุมในรูปแบบนี้ ช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีบทบาทในการเรียนรู้ของตัวเอง เป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการทำงานของพวกเขา สังเกตความคืบหน้าและพัฒนาการเป็นระยะ มีความตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า การประชุม Student-Led Conferences มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้ให้กับทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองComments


bottom of page