top of page

กิจกรรม "ห้องเรียนพ่อแม่" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คุณครูและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม "ห้องเรียนพ่อแม่" ครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2565 เพื่อแบ่งปันและสะท้อนถึงหลักการ แนวคิด และประสบการณ์ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเสริมสร้างวินัยเชิงบวก และวิถีห้องเรียนทางเลือก โดยมีเป้าหมายส่งเสริมชุมชนแห่งการศึกษาที่เข้มแข็งภายในโรงเรียนของเรา
Comments


bottom of page